ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

Poistenie je možné uzatvoriť pre nové aj jazdené, firemné, súkromné, osobné aj dodávkové vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, prívesy, návesy ako aj ostatné kategórie vozidiel.

 

Moduly havarijného poistenia ponúkajú výber zo zabezpečenia pre prípad nasledovných rizík:

o   Havária v plnom rozsahu

o   Odcudzenie vozidla alebo jeho časti

o   Vandalizmus

o   Živelná udalosť

o   Škody spôsobené hlodavcami

o   Stret alebo zrážka so zvieraťom

o   Oprava a výmena mechanického poškodenia čelného skla (bez iného poškodenia vozidla)


K modulom poistného krytia si môžete dojednať pripoistenia podľa vášho výberu:


Pripoistenie zrážky vozidla so zvieraťom

Dojednáva sa k poisteniu vozidla modulom BASIC alebo BASIC+. Týmto pripoistením zabezpečíte poistnú ochranu vášho vozidla pre prípad poškodenia alebo zničenia v dôsledku nárazu alebo stretu so zvieraťom.


Pripoistenie čelného skla poisteného vozidla

Uhradíme výmenu poškodeného alebo zničeného čelného skla vášho vozidla v dôsledku havárie, vandalizmu, prípadne jeho odcudzenia. Bez odpočítania spoluúčasti.


Pripoistenie finančnej straty

Pripoistenie kryje finančnú stratu, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla vo výške rozdielu medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.

Môže sa uzavrieť pre nové, ojazdené, osobné, dodávkové, firemné aj súkromné vozidlá do 3,5 tony. Pripoistenie sa uzatvára na dobu 3, 4 alebo 5 rokov.

Pripoistenie sa môže uzavrieť bez alebo s náhradou spoluúčasti splatnej z plnenia v havarijnom poistení.


Pripoistenie náhradného vozidla

V pripoistení náhradného vozidla vám uhradíme náklady, ktoré ste vynaložili na zapožičanie alebo prenájom náhradného vozidla, ak je vozidlo v oprave, odcudzili Vám ho, alebo ste na ňom utrpeli totálnu škodu.


Pripoistenie batožiny

Pripoistenie môžete uzavrieť pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty batožiny, ktorá sa nachádzala vo vozidle poškodenom haváriou alebo živelnou udalosťou. Poistná ochrana sa vzťahuje aj na odcudzenie batožiny z poisteného vozidla alebo na jej odcudzenie spolu s vozidlom.


Úrazové pripoistenie osôb vo vozidle

Úrazové pripoistenie osôb vo vozidle sa vzťahuje na vodiča a spolucestujúcich. Uzavrieť si môžete poistné pre prípad smrti, trvalých následkov úrazu poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia a denného odškodného pri pobyte v nemocnici, ktoré si môžete vybrať podľa vlastného uváženia a ľubovoľne ich kombinovať.

 

Pripoistenie nadštandardnej výbavy vozidla

Naše komplexné poistenie ponúka aj poistenie nadštandardnej výbavy, ktorá je nainštalovaná vo vašom vozidle.


Pripoistenie vozidla pri pracovnej činnosti
Týmto pripoistením zabezpečíte poistnú ochranu vozidla pre prípad poškodenia alebo zničenia počas jeho činnosti ako pracovného stroja.

 

Zdroj: www.allianzsp.sk