ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

Poistenie domácnosti

Majetok v domácnosti môže byť poškodený v dôsledku rôznych udalostí. Ak ho chcete spoľahlivo ochrániť práve pre vás je určené naše poistenie hnuteľných vecí.

Poistenie nehnuteľnosti

Ak ste majiteľom nehnuteľnosti či už domu, bytu, garáže, alebo inej vedľajšej stavby, je pre Vás pripravené poistenie, ktoré ju ochráni pred všetkými rizikami.

Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti za škodu z domácnosti sa vzťahuje na škody spôsobené poisteným, osobou, alebo zvieraťom zdieľajúcimi s poisteným domácnosť. Poistenie zodpovednosti za škodu z nehnuteľnosti sa vzťahuje na škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcu z vlastníctva alebo držby stavby resp. nehnuteľnosti.

Prostredníctvom produktu Môj domov je jednou poistnou zmluvou možné dojednať poistenie rodinného domu, bytu, chaty, garáže, záhrady, vedľajšej stavby, náhrobného pomníka, domácnosti a zodpovednosti za škodu.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca pri výkone povolania

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania vás chráni v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobíte škodu, za ktorú zodpovedáte podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

 

Zdroj: www.allianzsp.sk